en English

Odpowiedzialność

OSTRZEŻENIE O WYSOKIM RYZYKU / INWESTYCJI I POWIADOMIENIE O RYZYKU

PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE TEJ INSTRUKCJI PRZED KAŻDYM RODZAJEM TRANSAKCJI

Informacje i usługi na stronach internetowych TRADE-REX są skierowane do zarejestrowanych i niezarejestrowanych użytkowników. Jednak oferty, które użytkownik znajduje na stronach internetowych TRADE-REX, nie są wyraźnie skierowane do osób w krajach, które zabraniają dostarczania lub dostępu do treści tam zamieszczonych, w szczególności nie do osób ze Stanów Zjednoczonych, zgodnie z rozporządzeniem S amerykańskich papierów wartościowych. Ustawa z 1933 r. Czyli internauci w Wielkiej Brytanii, Irlandii Północnej, Kanadzie i Japonii. Każdy użytkownik jest odpowiedzialny za poinformowanie się o wszelkich ograniczeniach przed dostępem do stron internetowych i za ich przestrzeganie.

TRADE-REX zwraca szczególną uwagę na szczególnie wysokie ryzyko związane z transakcjami z warrantami, instrumentami pochodnymi i pochodnymi instrumentami finansowymi. Obrót warrantami lub instrumentami pochodnymi to finansowa transakcja futures. Znacznym możliwościom przeciwstawia się odpowiednie ryzyko, które może prowadzić nie tylko do całkowitej utraty zainwestowanego kapitału, ale także do strat wykraczających poza to. Z tego powodu ten rodzaj transakcji wymaga dogłębnej znajomości tych produktów finansowych, rynków papierów wartościowych, technik i strategii obrotu papierami wartościowymi. Dlatego zawsze prosimy o zasięgnięcie porady niezależnego doradcy finansowego. W zakresie, w jakim TRADE-REX udostępnia informacje giełdowe lub gospodarcze, ceny, indeksy, ceny, wiadomości, dane rynkowe i inne ogólne informacje rynkowe na swoich stronach internetowych, informacje te służą jedynie do informowania i wspierania niezależnej decyzji inwestycyjnej. Mimo że TRADE-REX dokładnie sprawdza wszystkie zintegrowane informacje, TRADE-REX nie twierdzi, że treść jest poprawna, kompletna i aktualna. Obowiązkiem użytkownika jest sprawdzenie dokładności, kompletności i aktualności tych danych. Dotyczy to w szczególności, ale nie wyłącznie, danych kursów pochodzących ze źródeł zewnętrznych.

Informacje te nie stanowią zaproszenia do kupna, posiadania lub sprzedaży papierów wartościowych i pochodnych produktów finansowych i nie ustanawiają indywidualnej relacji doradczej lub informacyjnej. Nie stanowi porady prawnej, podatkowej ani innej i nie może jej zastąpić. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej użytkownik powinien był dokładnie zapoznać się z możliwościami i zagrożeniami związanymi z inwestycją. Pozytywnych wyników produktu finansowego w przeszłości nie można w żaden sposób traktować jako wskazania przyszłych zwrotów. TRADE-REX nie ponosi odpowiedzialności za informacje uznane przez TRADE-REX za wiarygodne, za dostarczone oferty handlowe i ich kompletność. Czytelnicy i uczestnicy wydarzeń multimedialnych, takich jak webinaria, seminaria internetowe, seminaria, prezentacje traderów czy wykłady, którzy na podstawie publikowanych treści podejmują decyzje inwestycyjne lub dokonują transakcji, działają wyłącznie na własne ryzyko. TRADE-REX nie ponosi odpowiedzialności za treść linków zewnętrznych. Za treść swoich witryn odpowiadają wyłącznie operatorzy stron, do których prowadzą łącza. Jakakolwiek odpowiedzialność TRADE-REX za zawartość takich stron internetowych jest wyłączona w zakresie dozwolonym przez prawo.

Przed rozpoczęciem handlu akcjami, aw szczególności przed rozpoczęciem handlu produktami lewarowanymi, kontraktami futures, kontraktami CFD, Forex i podobnymi produktami, musisz być świadomy związanego z tym ryzyka. Ze względu na wysoką dźwignię finansową związaną z handlem takimi produktami ryzyko jest również wyższe w porównaniu z innymi produktami finansowymi. Dźwignia finansowa (lub handel z depozytem zabezpieczającym) może działać na Twoją niekorzyść, powodując znaczne straty, a także dla Ciebie, powodując znaczne zyski. Dotychczasowy sukces w handlu tego typu inwestycjami nie gwarantuje sukcesu w przyszłości. TRADE-REX oferuje wyłącznie materiały informacyjne i nie zawiera żadnych zaleceń dotyczących działań. Nie udzielamy porad dotyczących Twoich transakcji! Dotychczasowe sukcesy inwestycyjne nie gwarantują sukcesu w przyszłości. Każdy inwestor jest odpowiedzialny za prawidłowe opodatkowanie! Handel z depozytem zabezpieczającym wiąże się z wysokim ryzykiem i nie jest odpowiedni dla każdego inwestora. Wysoka dźwignia może działać zarówno na Twoją niekorzyść, jak i na Ciebie, zwiększając szybkość, z jaką generowane są zyski i straty. Oznacza to, że inwestorzy powinni bardzo uważnie monitorować swoje pozycje - wyłącznym obowiązkiem klienta jest monitorowanie swoich transakcji. Zanim zaczniesz handlować, powinieneś dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, doświadczenie finansowe i apetyt na ryzyko. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości co do strategii, analiz lub informacji TRADE-REX, skontaktuj się z niezależnym doradcą finansowym.

Zawsze istnieje korelacja między wysokimi zwrotami a wysokim ryzykiem. Wszelkiego rodzaju spekulacje rynkowe lub handlowe, które mogą generować niezwykle wysokie zyski, również są obarczone wysokim ryzykiem. Tylko nadwyżki środków powinny być narażone na ryzyko handlu, a każdy, kto nie ma takich środków, nie powinien uczestniczyć w handlu produktami lewarowanymi, kontraktami futures, kontraktami CFD i produktami walutowymi itp. Handel walutami i kontraktami futures lub kontraktami CFD z depozytem zabezpieczającym wiąże się z ogromnym ryzykiem straty i dlatego nie jest odpowiedni dla każdego inwestora! TRADE-REX nie ponosi odpowiedzialności za straty lub zyski. W przypadku dalszych pytań dotyczących tych informacji o ryzyku prosimy o kontakt z niezależnym doradcą finansowym lub odpowiednim organem. Odpowiedzialność Jeśli użytkownicy zamieszczają treści w komentarzach, forach dyskusyjnych, tak zwanych strumieniach, czatach lub blogach i udzielają tam porad lub wskazówek inwestycyjnych, wyłączną odpowiedzialność za te treści ponoszą właściwi użytkownicy. TRADE-REX udostępnia medium wyłącznie pod względem technicznym i nie ponosi odpowiedzialności za poprawność, dokładność ani wiarygodność takich treści. W szczególności TRADE-REX nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione przez użytkownika w wyniku polegania na takich informacjach. Jeśli użytkownik poniesie jakiekolwiek szkody w wyniku utraty danych, TRADE-REX nie ponosi za nie odpowiedzialności, niezależnie od jakiegokolwiek zaangażowania, w zakresie, w jakim szkoda byłaby uniknięta poprzez odpowiednie, regularne i kompletne tworzenie kopii zapasowych wszystkich odpowiednie dane użytkownika. Ponadto TRADE-REX, jego przedstawiciele prawni i pomocnicy ponoszą odpowiedzialność tylko w przypadku uszczerbku na życiu, ciele lub zdrowiu lub w przypadku naruszenia istotnych zobowiązań umownych (zobowiązania kardynalne), tj. zobowiązania, których wypełnienie jest niezbędne dla prawidłowego wykonania umowy i na których przestrzeganie użytkownik może się regularnie powoływać, a których naruszenie zagraża osiągnięciu celu umowy. TRADE-REX ponosi ponadto odpowiedzialność za szkody wynikające z braku gwarantowanych właściwości, a także za inne szkody wynikające z umyślnego lub rażącego niedbalstwa naruszenia obowiązków przez TRADE-REX, jej przedstawicieli prawnych lub pomocników. W przypadku naruszenia istotnych zobowiązań umownych (por. klauzula 16.3), TRADE-REX ponosi odpowiedzialność za typowe dla umowy, przewidywalne szkody tylko wtedy, gdy powstały one w wyniku lekkiego zaniedbania, chyba że roszczenia odszkodowawcze klienta wynikają z uszczerbku na życiu, ciele lub zdrowiu. Dalsze roszczenia odszkodowawcze użytkownika są wykluczone. Przepisy ustawy o odpowiedzialności za produkt pozostają nienaruszone. Jeśli masz dalsze pytania dotyczące tego wyłączenia odpowiedzialności, skontaktuj się z nami lub odpowiednim biurem. Wyłączenie odpowiedzialności za wszelkiego rodzaju analizy Treści zawarte na tej stronie służą wyłącznie celom informacyjnym i nie uwzględniają szczególnych okoliczności odbiorcy. Nie stanowi niezależnej analizy finansowej ani porady finansowej lub inwestycyjnej. Treści tej witryny nie należy interpretować jako oferty lub zachęty do kupna lub sprzedaży papierów wartościowych lub w inny sposób. Inwestorzy powinni zasięgnąć niezależnej i profesjonalnej porady oraz wyciągnąć własne wnioski dotyczące adekwatności transakcji, w tym korzyści ekonomicznych i ryzyka. Wyceny, szacunki i prognozy zawarte w tym artykule odzwierciedlają jedynie subiektywną opinię danego autora lub cytowanego źródła.

Co chcesz wymienić?

Wybraliśmy najlepszych brokerów w zależności od tego, czym chcesz handlować najbardziej.

Ostatnia aktualizacja: grudzień 2022